Sera Gazı Emisyonları İzleme Planları Bakanlığa Sunuldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülmekte olan “Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Hakkında Kapasite Geliştirme Projesi” çerçevesinde, ilgili sektörlerde kapasite geliştirme bileşeni kapsamında "İzleme Planı Hazırlama" eğitimleri gerçekleştirildi. Çimento sektörü için “Sera Gazı Emisyonlarına İlişkin Mevzuat Kapsamında Sektörel İzleme Planı Eğitimleri” 08.09.2014 tarihinde gerçekleştirildi ve ilgili çimento fabrikalarından temsilciler katılım sağladı.

Tesisler İzleme Planlarına uygun olarak 01.01.2015 tarihi itibariyle sera gazı emisyonlarını izlemeye başlayacak, ilk izleme yılını kapsayan doğrulanmış emisyon raporlarını 30.04.2016 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunacaktır. Tesislerin İzleme Planlarının güncellenmesine ilişkin esaslar Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ Madde 13’de yer almaktadır.

Çimento Sektörü için Sera Gazı İzleme Planı Hazırlama Eğitimi sunumlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir:
http://www.csb.gov.tr/db/sera/editordosya/8-12_eylul_sunumlar.rar

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi

23.09.2014 tarihinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi’nde Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce temsil etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Türkiye’nin küresel ısınma ile mücadelede attığı adımları paylaştı, hedeflerini anlattı. Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele 2023 hedeflerinden bir kaçı şunlardır:
•    İklim Değişikliği Araştırma – Teknoloji ve Eğitim Merkezi (İDATEM) kurulacak.
•    Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu olarak tüm sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonları izlenecek, doğrulanacak ve raporlanacak.
•    Karbon piyasasında geliştirilen tüm projeler kayıt altına alınacak, karbon ticaretine ve borsasına yönelik yasal alt yapı oluşturulacak.
•    Şehirlerimizin iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması sağlanacak.
•    İklim değişikliğinin bölgesel ve sektörel etkilerinin belirlenmesi çalışmaları tamamlanacak.

http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=15071


SEÖS Verilerinin Bakanlığa Online Web Servis İle Aktarılması
12.10.2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği’nde belirtilen kriterlere uygun olarak kurulu bulunan veya kurulacak sürekli emisyon ölçüm sistemlerinden güvenilir verilerin elde edilmesi amacıyla Bakanlık merkezine çevrimiçi (online) aktarılması hususlarını kapsayan 24.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Çevrimiçi (on-line) İzleme Genelgesi yayımlanmıştı. Bu genelge Madde 7.3. uyarınca, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında yükümlülüklerini yerine getiren çimento fabrikalarının 31.12.2014 tarihine kadar Bakanlık merkezine veri iletişimine başlaması gerekmektedir.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı internet sitesinde yayımlanan duyuruda, merkez sunucularından SEÖS yükümlülüğü olan tesislere ait verilerin alınmasını sağlamak üzere Bakanlık merkez yazılımında veri alım ara yüzü (interface) olarak web servis yazılımı oluşturulduğu belirtilmektedir. Gerekli bilgilere “SEÖS Web Servis Veri Aktarım Kılavuzu” üzerinden ulaşılabilecektir.

İlgili kılavuza aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir:
laboratuvar.cevre.gov.tr/download/Envista-ARM_API_V1-1_dokuman.docx


Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR) ProjesiKyoto Protokolü’nün ilk yükümlülük döneminin sona erdiği 2012 yılı sonrası yeni iklim değişikliği rejimi kapsamında mevcut esneklik mekanizmaları açısından çeşitli reformların yapılması ve yeni piyasa–temelli mekanizmaların oluşturulması gündemdedir. Bu noktadan hareketle, Dünya Bankası da gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ekonomilerin bahse konu mekanizmalardan etkin olarak yararlanmalarını teminen gerekli kapasite gelişimini sağlamak amacıyla, Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (PMR) adıyla yeni bir teknik destek programını hayata geçirmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da yararlanıcısı olduğu “Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı (Partnership for Market Readiness - PMR)” Projesi çerçevesinde belirlenmiş, çimentonun da dahil olduğu gönüllü sektörlerde "Sera Gazlarının Takibi (MRV) Hakkında Yönetmelik“ in uygulanmasına yönelik pilot çalışmalar başlatılmıştır. Yine proje kapsamında 24.10.2014 tarihinde gerçekleştirilen “PMR Açılış Toplantısı ve Mevcut Durum Analizi Çalıştayı”na çimento sektöründen de katılım sağlanmıştır.
http://www.csb.gov.tr/projeler/iklim/

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Yayımlandı
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kalkacaktır. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında başlıca değişiklikler eksiklik bildirimleri, izin yenileme şartları, izin başvuru belgeleri ile izin belgelerinin iptali, idari ve kapatma cezaları konuları üzerinedir.

Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi (CSI) Biyoçeşitlilik Yönetim Planı Rehberini Yayımladı
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi (WBCSD-CSI) biyoçeşitlilik yönetim planı rehber dokümanını 16.09.2014 tarihinde yayımladı. İlgili rehber biyoçeşitlilik yönetimindeki ana konuları ve 6 elzem aşamayı sunmakta, operasyonlar ile sağlıklı ekosistemler arasındaki bağlantıyı açıklamakta ve bazı yönetim yaklaşımlarını özetlemektedir.

Söz konusu rehberin amacı, uygun bir şekilde odaklanmış bir yönetim planının geliştirilmesi ile madenlerin saha düzeyinde yönetimi içerisinde biyoçeşitliliği uygulamak üzerine tüm şirketlere pratik bir tavsiye sağlamaktır.
http://www.cembureau.be/newsroom/article/csi-launches-biodiversity-management-plan-guidance

CSI Biyoçeşitlilik Yönetim Planı Rehberine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir:
http://www.wbcsdcement.org/pdf/CSI%20BMP%20Guidance.pdf